Vedtekter

Vedtekter Frogner IL Badminton, etablert 21.11.1997. Vedtatt av årsmøte 7. oktober 2003.

 

§ 1 (Formål)

Målet for Frogner I.L Badminton er å drive organisert idrett innenfor gjeldende regler for Norges Idrettsforbund. Klubben skal ivareta både bredden og konkurransesatsing. Klubben skal videre ha som formål at alle klubbens medlemmer er like mye verdt, uansett nivå, kjønn og hudfarve, og klubben skal ha et stort tilsnitt av sosialt fellesskap.

§ 2 (Organisatorisk tilknytning)


Frogner I.L Badminton hører hjemme i Frogner i Sørum kommune, og er en gruppe av Frogner Idrettslag. Klubbens faste treninger finner sted i Frognerhallen. Frogner I.L Badminton er en del av Norges Badmintonforbund og derav Norges Idrettsforbund.

§ 3 (Medlemmer)

Alle som lover å overholde lagets og overordnedes idrettsmyndigheters lover og bestemmelser kan bli tatt opp som medlem.
Forøvrig plikter ethvert medlem å overholde NIFs, dets organisasjonsledd, samt Frogner I.L Badmintons lover og bestemmelser.

En søker kan ikke tas opp som medlem uten at økonomiske forpliktelser til andre organisasjonsledd og medlemmer i NIF er gjort opp.

Medlemskap i Frogner I.L Badminton er først gyldig og regnes fra den dag første kontingent er betalt.

§ 4 (Stemmerett og valgbarhet)

For å ha stemmerett på Frogner I.L Badmintons møter må et medlem ha fylt 15 år, ha vært medlem i minst 1 måned, og ikke skylde laget kontingent.

Alle medlemmer som har stemmerett er valgbare til tillitsverv i laget, og som representant til ting eller møte i overordnede organisasjonsledd. Det kan ikke velges representant som er arbeidstaker i Frogner I.L Badminton. Dette gjelder ikke for representanter som er valgt av og blant de ansatte, eller som er spiller/utøver med kontrakt og medlemskap i Frogner I.L Badminton.

§ 5 (Kontingent)

Kontingenten fastsettes av årsmøtet og betales forskuddsvis.

Medlemmer som skylder kontingent for mer enn 1. år, har ikke stemmerett eller andre rettigheter, og kan av styret etter 2. år strykes som medlem i Frogner I.L Badminton. Strykes et medlem, kan det ikke tas opp igjen før skyldig kontingent er betalt.

§ 6 (Tillitsvalgtes godtgjørelse)

Tillitsvalgt kan motta refusjon for nødvendige, faktiske utgifter som påløper vedkommende i utførelsen av vervet.
Utgifter til godtgjørelse og refusjon for faktiske utgifter skal fremgå av Frogner I.L Badmintons budsjett og regnskap.

§ 7 (Inhabilitet)

For Frogner I.L Badmintons tillitsvalgte, oppnevnte tillitspersoner og ansatte, gjelder NIFs inhabilitetsregler.

§ 8 (Straffesaker)

For alle straffesaker gjelder NIFs lov kapittel 11 (NIFs Straffebestemmelser).

§ 9 (Årsmøte)

Frogner I.L Badmintons høyeste myndighet er årsmøtet, som holdes hvert år innen utgangen av februar måned.

Årsmøtet innkalles av styret med minst to ukers varsel, direkte til medlemmene eller ved kunngjøring i O-posten. Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet. Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for medlemmene senest 1 uke før årsmøtet.

Alle Frogner I.L Badmintons medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre personer og/eller media til å være tilstede.

Årsmøtet er vedtaksført dersom det møter et antall representanter/medlemmer som minst tilsvarer antallet styremedlemmer. Dersom årsmøte ikke er vedtaksført kan det innkalles til årsmøte på nytt uten krav om minmumsdeltakelse. Ingen har mer enn en stemme, og stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt.

På årsmøtet kan ikke behandles forslag om lovendring som ikke er oppført på saklisten senest 1 uke før årsmøtet. Andre saker kan behandles og avgjøres når 2/3 av de fremmøtte krever det. Slik beslutning kan bare tas i forbindelse med vedtak om godkjenning av saksliste.

§ 10 (Ledelse av årsmøtet)

Årsmøtet ledes av valgt dirigent. Dirigenten behøver ikke å være medlem av Frogner I.L Badminton.

§ 11 (Stemmegivning på årsmøtet)

Med mindre annet er bestemt skal et vedtak for å være gyldig være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene.

Valg foregår hemmelig hvis det foreligger mer enn ett forslag eller det fremmes krav om det. Skal flere velges ved samme avstemming, må stemmeseddelen inneholde det antall forskjellige kandidater som det skal velges ved vedkommende avstemming. Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller annet antall kandidater enn det som skal velges, teller ikke og stemmene anses ikke avgitt.

Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de avgitte stemmer, foretas bundet omvalg mellom de to kandidater som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

Når det ved valg skal velges flere ved en avstemming, må alle for å anses valgt ha mer enn halvparten av de avgitte stemmer. Dette gjelder ikke ved valg av vararepresentanter. Hvis ikke tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som har fått mer enn halvparten av stemmene. Det foretas så bundet omvalg mellom de øvrige kandidater, og etter denne avstemmingen anses de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

§ 12 (Årsmøtets oppgaver)

Årsmøtet skal:

1. Behandle Frogner I.L Badmintons årsmelding.

2. Behandle Frogner I.L Badmintons regnskap i revidert stand.

3. Behandle innkomne forslag.

4. Fastsette kontingent for neste sesong.

5. Vedta Frogner I.L Badmintons budsjett.

6. Bestemme Frogner I.L Badmintons organisasjon (jfr. § 15).

7. Velge:

a) Leder og nestleder

b) minimum 4 styremedlemmer

d) Representanter til ting og møter i de organisasjoner laget er tilsluttet

e) Valgkomité med leder, og 1 ett medlem

Ved valgene skal det velges kandidater/representanter fra begge kjønn. Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i medlemsmassen, dog slik at det skal være minst to representanter fra hvert kjønn. Dette gjelder ikke i råd og utvalg m.v. som består av 3 eller færre medlemmer.

§ 13 (Ekstraordinære årsmøter)

Ekstraordinære årsmøter holdes når styret eller overordnet idrettsmyndighet bestemmer det, eller når minst en tredjedel av de stemmeberettigede medlemmene krever det.

Det innkalles på samme måte som for ordinære årsmøter med minst 14 dagers varsel.

Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og ta avgjørelse i de sakene som er kunngjort i innkallingen.

§ 14 (Styret)

Laget ledes av styret som er Frogner I.L Badmintons høyeste myndighet mellom årsmøtene.

Styret skal:

1. Iverksette årsmøtets og overordnede idrettsmyndigheters vedtak og bestemmelser.

2. Oppnevne etter behov komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide instruks for disse.

3. Administrere og føre nødvendig kontroll med Frogner I.L Badmintons økonomi i henhold til de for idretten til en hver tid gjeldende instrukser og bestemmelser.

4. Representere Frogner I.L Badminton utad.

Styret skal holde møte når lederen bestemmer det eller et flertall av styremedlemmene forlanger det.

Styret er vedtaksført når et flertall av styrets medlemmer er tilstede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet teller styrets leder stemme dobbelt.

Styret bør bestå av:

LEDER: Skal lede styremøtene, og være administrativ leder av Frogner I.L Badminton.

NESTLEDER/SEKRETÆR: Skal være lederens nærmeste støttespiller og tre inn der lederen ikke stiller.

ØKONOMIANSVARLIG: Skal ha det overordnede ansvaret for klubbens økonomi, påse at medlemskontigent sendes ut og betales, at regninger blir betalt og påse at inngått inntektsgivende arbeid blir fakturert.

MATERIALFORVALTER: Skal ha ansvaret for salg av racketer, baller og annet nødvending utstyr. Vedkommende skal også påse at klubbens utstyr blir ivaretatt.

STYREMEDLEM: Vedkommende skal påta seg nødvendige oppgaver som blir fordelt innad i styret.

ANDRE VERV:

Verv som festsjef, sponsorsjef, hallvakt, dugnadsansvarlig e.l, trenger ikke å være en del av det sittende styret, men må, etter krav fra styret, delta på enkelte møter for å avgi rapport om sitt pågående arbeid.


§ 15 (Grupper/avdelinger)

Frogner I.L Badminton kan organiseres med avdelinger og/eller grupper. Disse kan ledes av oppnevnte tillitspersoner eller av valgte styrer. Frogner I.L Badmintons årsmøte bestemmer opprettelsen av avdelinger/grupper, og hvordan disse skal organiseres og ledes.

For avdelinger/gruppers økonomiske forpliktelser, hefter hele Frogner I.L Badminton, og avdelinger/grupper kan ikke inngå avtaler eller representere laget utad uten styrets godkjennelse.

§ 16 (Lovendring)

Endringer i denne lov kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært oppført på saklisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmer.

Lovendringer må godkjennes av årsmøte, og trer ikke i kraft før de er godkjent.

§ 17 kan ikke endres.

§ 17 (Oppløsning)

Oppløsning av Frogner I.L Badminton kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere. For at oppløsning skal skje må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall.

Sammenslutning med andre lag anses ikke som oppløsning av laget. Vedtak om sammenslutning og nødvendige lovendringer i tilknytning til dette treffes i samsvar med bestemmelsene om lovendring, jfr, § 16.

I tilfelle oppløsning eller annet opphør av laget tilfaller Frogner I.L Badmintons eiendeler Frogner Idrettslag.

 
Ved oppløsning sendes Frogner I.L Badmintons arkiv til idrettskretsen eller Frogner Idrettslag.

Kalender

September
MTOTFLS
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930123

Aktiviteter

Ingen aktiviteter tilgjengelig for øyeblikket

SPONSORER