lindamauseth 2019-09-19 16:28:00

Lagleders oppgaver og ansvar

Lagleders ansvar og plikter

Foreldremøter

Det skal avholdes foreldremøter minst 2 ganger i året, referat fra dette sendes styret i Frogner Håndball via epost handball@frogneril.no Møterom bookes hos sportslig@frogneril.no

Inn- og utmeldinger

Alle endringer (nye spillere, spillere som slutter) i laget skal meldes ifra til Handball@frogneril.no. Lagleder må også informere nye spillere om innmelding til Frogner IL, som gjøres via klubbens nettside; Frogneril.no

Spond Club

Frogner Håndball bruker Spond Club. En lagleder har ansvar for at de enkelte lag-gruppene er oppdatert med aktive spillere (eller ansvarlig for at det finnes en på laget som har dette ansvaret).

Les mer her!

Påmelding – seriespill

Melde fra til styret, i samråd med lagets trener, om antall lag for neste sesongs seriespill. Gjøres i mars/april. Normalt kommer det informasjon fra SU om dette.

Lisens

Ansvar for at alle aktive spillere har gyldig lisens (fra det året de fyller 13).

Politiattest

Alle som er i kontakt med barna i trening og kampsammenheng, må levere inn politiattest. Politiattest skal leveres som trener/lagleder for Frogner Håndball. Sportslig leder i Frogner IL er ansvarlig for innhenting av denne. Les mer her:

Klikk her!

 

Omberamming av seriekamper

Lagleder har tilgang til å gjøre omberamminger av kamper. Informasjon finnes på NHFs webside. Spørsmål, eller om det mangler tilganger i systemene, kan rettes til Handball@frogneril.no.

Informasjon

Lagleder skal være bindeleddet mellom Styret og laget, i samarbeid med lagets trenere. Det vil si, at lagleder har ansvaret for å videreformidle informasjon fra styret og SU. Det innebærer også, at lagleder tar henvendelser på vegne av laget, til Styret og SU.

Utstyr og materiale

Lagleder vil være bindeleddet mellom laget og materialforvalter i klubben. Behov for nye drakter skal meldes fra lagleder til klubbens materialforvalter i god tid før sesong start. Lagleder må sørge for at spillere som slutter på laget leverer inn drakter. Is og teip holder klubben og fås ved henvendelse til materialforvalter. Til Loppetassen-deltakere holder klubben t-skjorter som spillertrøyer. Skal det handles på lagskonto på Intersport Kløfta, skal dette gjøres via materialforvalter.

Mer info finner du her!

Økonomi

Lagleder er ansvarlig for lagets økonomi og oppfølging av lagskontoen i Frogner IL, alternativt ansvarlig for en egen kasserer i laget. Informasjon om lagskonto får du ved å henvende deg til økonomiansvarlig for Frogner Håndballen.

Arrangementsansvarlig

Lagleder er ansvarlig for at sitt lag har en arrangementsansvarlig.

Samtykke for publisering av bilder og film

Lagleder er ansvarlig for å innhente samtykkeerklæring for publisering av bilder og film fra alle sine spillere. Disse skal oppbevares hos lagleder, og lagleder må ta ansvar for at det ikke oversendes materiale for publisering sentralt, hvor det er avbildet personer som ikke ønsker dette. Sentralt skal man unngå å publisere bilder, hvor enkeltpersoner kan gjenkjennes. I motsatt fall, skal det avklares med lagleder, at ingen har reservert seg mot dette.

Mer info finner du her!